FORRETNINGSBETINGELSER

Ved at benytte dig af NPS.Today Aps’ services og produkter accepterer du samtidig nedenstående forretningsbetingelser.

NPS.Today Aps
Vester Farimagsgade 15
1606 København V
E-mail: info@nps.today.dk
CVR: 36464917
“NPS.Today”

Ved bestilling af serviceydelser og anvendelse af software hos NPS.Today ApS accepterer NPS.Todays kunde (”Kunden”) nærværende forretningsbetingelser.

1. Generelle bestemmelser

1.1 Ydelsen
NPS.Today har udviklet et system, der let måler loyalitet blandt kunder, medarbejdere, medlemmer og øvrige interessenter ved brug af målemetoden Net Promoter Score (”NPS”).

1.2 Ændring af forretningsbetingelser
NPS.Today er til enhver tid berettiget til at ændre forretningsbetingelserne med et varsel på 1 måned. Ved fornyelse af Kundens abonnement gælder de forretningsbetingelser, som gælder på fornyelsestidspunktet. Det påhviler Kunden til enhver tid at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser på NPS.Today’s hjemmeside.

1.3 Overdragelse
Kunden kan ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra NPS.Today helt eller delvist overdrage forpligtelser eller rettigheder til tredjemand. NPS.Today er berettiget til frit at overdrage sine forpligtelser og rettigheder til tredjemand, og til frit at anvende underleverandører og andre samarbejdspartnere.

2. Rettigheder

2.1 Webside og software
Samtlige rettigheder til alt materiale, der forefindes på NPS.Today’s webside, software og andre forhold, der vedrører det af NPS.Today udviklede NPS system, tilhører NPS.Today eller NPS.Today’s leverandører. Dette gælder bl.a. kildekoder, design, tekster, funktionalitet og helhedsindtryk. Kunden har ingen rettigheder til sådan materiale, medmindre det fremgår af disse forretningsbetingelser. Kunden har heller ikke nogen rettigheder til eventuelle videreudviklinger, som måtte blive lavet i samarbejde med Kunden, idet disse automatisk skal tilhøre NPS.Today.

2.2 Brugsret
Ved anvendelse af NPS.Today’s webside, software og andre forhold, der vedrører det af NPS.Today udviklede NPS system, opnår Kunden alene en brugsret, som gælder i den aftalte abonnementsperiode.

2.3 Dataindsamling
For at skabe den optimale brugeroplevelse på platformen indsamler NPS.Today løbende oplysninger om Kundens data og brugsadfærd, når Kunden anvender NPS.Today’s website, software eller produkter og apps, der tilgås via NPS.Today’s platform. Denne dataindsamling er anonym og anvendes med det formål at optimere services og indretning af softwaren, herunder statistisk analyse af den indsamlede data.

2.4 Opdatering
I tilfælde af opdatering af software eller udstyr har NPS.Today ret til at lukke for adgangen i en begrænset periode, som typisk vil være når færrest muligt kunder vil blive påvirket af det. Sådan nedlukning berettiger ikke Kunden til kompensation.

3. Pris og abonnementsperioder

3.1 Pris og moms
NPS.Today forbeholder sig ret til løbende at regulere sine priser med virkning for fremtidige abonnementsperioder. Alle priser er uden moms.

3.2 Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelserne er netto 8 dage, efter NPS.Today har afsendt faktura. Såfremt betaling ikke indgår til den fastsatte forfaldsdag, vil dette kunne medføre påløb af yderligere inddrivelsesomkostninger, herunder renter og rykkergebyrer. Ved forsinket betaling påløber der morarenter fra forfaldsdagen med 2 % pr. påbegyndt måned. NPS.Today har ret til at lukke for Kundens adgang til software, såfremt betaling ikke sker rettidigt.

3.3 Abonnement
Såfremt Kunder vælger at opgradere til et andet abonnement, betaler Kunden forud for en indledende abonnementsperiode på 12 måneder.

3.4 Abonnementsperiode
Medmindre Kunden skriftligt opsiger sit abonnement med 1 måneds varsel til udløb af en abonnementsperiode, fornyes Kundens abonnement automatisk for en ny 12 måneders periode ved udløbet af hver abonnementsperiode. Fornyelsen sker til de priser og på basis af de forretningsbetingelser, som gælder på fornyelsestidspunktet.
Ved Kundens misligholdelse af forretningsbetingelserne eller samarbejdet i øvrigt er NPS.Today berettiget til at opsige eller ophæve abonnementet øjeblikkeligt.

3.5 Kundens identitet
Det er Kundens ansvar at informere NPS.Today ApS ved ændring af; adresse, telefonnummer, mailadresse og andre oplysninger, der måtte være tilknyttet kontoen og som har relevans for betaling med mere.

3.6 Øvrigt
Yderligere omkostninger til Kunden (installation, support, undervisning) er ikke inkluderet i prisen.

4. Ansvar

4.1 Ansvarsbegrænsning
Adgangen til NPS.Today’s software udvikles løbende, og der gives adgang til softwaren, som den forefindes og uden garanti. NPS.Today tager forbehold for programmeringsfejl og servernedbrud.

NPS.Today kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der er sket i forbindelse med anvendelse af NPS.Today’s software. NPS.Today er ligeledes ikke ansvarlig for hackerangreb, vira, eller ved anden form for force majeure. Det er Kundens ansvar at tage lokal backup efter eget behov.

NPS.Today fraskriver sig produktansvar i videst muligt omfang.

Erstatningsansvar til Kunden kan for NPS.Today ikke overstige de seneste 12 måneders fakturerede beløb. Hverken Kunden eller NPS.Today skal anses som ansvarlig over for den anden part for så vidt angår forhold, der ligger uden for parternes kontrol.

Den information, der præsenteres af NPS.Today og kommer fra en 3. Kilde, er NPS.Today ikke ansvarlig for rigtigheden af.

5. Fortrolighed

Al data der indtastes i NPS.Todays software er fuldt fortrolig og uden adgang for 3. part.
Den viden som parterne får om hinanden som følge af dette samarbejde skal behandles med fuld fortrolighed.

6. Tavshedspligt

Parterne og deres ansatte er forpligtet til at hemmeligholde alle oplysninger og tilegnet viden om den anden part eller andre forhold, som parterne måtte blive bekendt med i forbindelse med indgåelsen af aftalen. Parternes tavshedspligt er ubegrænset i tid.

7. Lovvalg og Værneting

Aftalens bestemmelser er underlagt dansk ret. Tvister skal afgøres af Københavns Byret som første instans.